П Р О Т О К О Л

 

            От дейността на Комисията, назначени със Заповед №212/20.03.2015г. за получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на плодове и зеленчуци

 

            Днес, 25.02.2015г., в гр. Несебър, в 12:00 часа, длъжностните лица:

            1. Сюрея Исуф –  юрисконсулт

2. Даниела Гайдарова – Завеждащ адм. служба

3. Анастасия Ангелова – пом. готвач

      се събраха в сградата на ОДЗКалина Малина” – гр. Несебър, за да  разгледат и оценят  постъпилите в срок оферти.

       Съгласно изискванията на чл. 101г, ал.2 от ЗОП се представиха попълнени и подписани декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП.

 

        Комисията откри заседанието, като обяви състава на комисията, определения срок за приключване на нейната работа. Прочете списъка с постъпилите в срок  оферти  по реда на постъпването им – постъпила е една оферта:  

          Оферта от ЕТ „Светла – 91 Стоян Стоянов“ с вх. №062/24.03.2015г. в 11.05ч., адрес за кореспонденция: гр. Несебър, ж.к. Младост, бл.29, ет.1.

         

         На заседанието на комисията не присъстваха представители на търговските дружества участници:

 

Подадената оферта е представена в запечатан, непрозрачен и в ненарушена цялост плик.

          Комисията пристъпи към отваряне на офертата и обявяване на ценовите предложения.

          След извършване на всички  дейстия съобразно законовите изисквания, приключи публичната част на заседанието.

          В периода 25.03.2015г. –31.03.2015г., Комисията продължи своята работа в закрито заседание по проверка за съответствието на представените документи на участника с изискванията, поставени от Възложителя в публичната покана и констатира следното:

        

1. ЕТ „Светла -91 Стоян Стоянов“ ЕИК: 102019662; със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ж.к. Младост, бл. 29, представлявано от Стоян Стоянов, с подадена оферта вх. №062/24.03.2015 г. за участие в процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на плодове и зеленчуци

 

            Офертата на участника съдържа:

            1. Ценово предложение с приложение с посочени единични цени

     2. техническо предложение

      3. копие от БУЛСТАТ

      4. Административни сведения за участника

5. удостоверение за регистрация на обект за търговия  с храни

6. свидетелство за регистрация на транспорно средство 

7. свидетелство за съдимост науправителя на фирмата

8. декларация, че притежава разработена и внедрена НАССР система

      9. декларация за добър търговски вид на предлаганите продукти

10. декларация за предлаган асортимент от продукти

11. декларация, че всички продукти ще са придружени с документ за произход на храните

12. декларация за ежедневна доставка на конкретно заявено количество

       

            След извършените действия относно подбора на участниците съгласно документите и условията за допустимост, Комисията пристъпи към подробно разглеждане на техническото и ценово предложение на участника и оценяване на предложението на допуснатият единствен участник по избрания критерий „икономически най-изгодна оферта”.

 

В офертата си, участникът ЕТ „Светла -91 Стоян Стоянов“, е направил следните предложения:

1. Предложената обща цена по единични бройки за изпълнение на поръчката е: 165.20лв./сто шестдесет и пет лева и 20ст./

 

2.      Техничеко предложение:

- Срок на валидност на офертата – 30дни /тридесет дни/

- предлагат доставка на заявените количества всеки ден

- срок на доставка на допълнително заявени количества в рамките на деня на продуктите е 30 минути /тридесет минути/

- срок за реагиране в случай на рекламация – 30 минути /тридесет минути/

 

      След като се прегледа офертата и като се взе предвид факта че се оценява по критерий: „Икономически най-изгодна оферта“, комисията приложи методиката по публичната покана за единствения участник - ЕТ „Светла -91 Стоян Стоянов“

Комплексна оценка К, с показатели и относителна тежест на всеки показател, изчислени по формулата:

Кком. = Фn +  Тn

Показателите, формиращи комплексната оценка са както следва:

 

           1. Финансова оценка

        1.1.  Цената, която се взема предвид при изчисление по формулата е съвкупната стойност на всички продукти посочени в приложенията. Ако по някой от артикулите в приложението не е посочена цена, предложението няма да бъде оценено

              1.2. Оценката на предложената цена се изчислява по формулата:

 

            Фn = Р min/ Рn   х 100 х 0.50, където

 

      - Фn  е оценката на n –тото предложение;

      - Р min е най-ниското финансово предложение за съответната позиция;

      - Рn е n –тото финансово предложение за изделие от съответната позиция.

             2. Техническа оценка /Тn/

             2.1. Критерии за оценка на техническото предложение за всяка една обособена позиция са:

1. “Срок за доставка на допълнително заявени продукти в рамките на работния ден” /К1/ - с тежест30%;

2. „Срок за реагиране в случай на рекламация” /К2/ - с тежест 20%

 Полученият от кандидата брой точки по показателя “Срок за доставка на допълнително заявените продукти” и се изчислява по формулата:

К1 – оценката на оценявания кандидат по критерия “Срок за доставка на допълнително заявени продукти в рамките на работния ден”;

К1 =   Срок min/Срок  n  х 100, където

Срок min – най-ниско предложения срок за доставка на допълнително заявени продукти в рамките на работния ден;

Срок  n – предложен от оценявания кандидат срок за доставка на допълнително заявени продукти в рамките на работния ден;

Полученият от кандидата брой точки по показателя “срок за реагиране в случай на рекламация” се изчислява по следната формула:

К 2 – оценката на оценявания кандидат по критерия “срок за реагиране в случай на рекламация”

К 2 = срок рекл. мin./ срок рекл. n х 100  , където

срок рекл. мin – най-ниско предложения срок за реагиране в случай на рекламация

срок рекл. n - предложен от оценявания кандидат срок за реагиране в случай на рекламация

                   Тn =0.30хК1 + 0.20хК 2

      3. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

       3.1. Крайното класиране на Кандидатите се извършва за всяка от обособените позиции в низходящ ред в зависимост от общия брой на точките /Кком./, получена за всеки Кандидат.

       3.2. На първо място се класира Кандидатът с най - висока оценка.

       3.3. От Кандидатите в процедурата, получили еднаква оценка, по-напред се класира Кандидатът, който е получил по-голям брой точки по показателя “финансово предложение”.

        3.4. След приключване работата на комисията, нейният председател представя подписания от всички членове окончателен протокол за утвърждаване от  Възложителя.

     

            Оценка на ЕТ „Светла -91 Стоян Стоянов“

Фn = Р min/ Рn   х 100 х 0.50 = 165.20/165.20х100х0.50 = 50т.

К1 =   Срок min/Срок  n  х 100 = 30/30х100 = 100т.

           К 2 = срок рекл. мin./ срок рекл. n х 100  = 30/30х100 = 100т.

Тn =0.30хК1 + 0.20хК 2 = 0.3х100+0.2х100 = 50т.

Кком. = Фn +  Тn = 50+50 =100т.

 

 

 

След направеното оценяване комисията предлагат следното класиране на участниците:

 

-         На І-во място - ЕТ „Светла -91 Стоян Стоянов“

 

      Настоящият протокол е съставен на основание чл.101г, ал.4 от ЗОП на 31.03.2015г. и се представя на Възложителя за утвърждаване на 01.04.2015 г.

 

Членове на Комисията: 

 

1. ......п............................

  /С. Исуф /

 

 

2. .......п..........................   

   /Д. Гайдарова /  

 

 

3. .......п..........................   

  /АН. Ангелова/                                                                                                                                    

                                                         

             

                                Утвърдил:.............п.....................

                                                                                                                 /Л.Василева – директор

ОДЗ „Калина Малина”/

 

 

гр. Несебър

01.04.2015г.