Наименование на Участника:

 

Правно организационна форма на участника

 

Седалище по регистрация:

 

Булстат номер:

 

 

ДО

…………………………………

………………………………….

 

Техническо ПРедложение

за изпълнение на  обществена поръчка

 

             С настоящото представям техническо предложение към офертата си за участие в публична покана по реда на  Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на плодове и зеленчуци“, както следва:

 

            Предлаганите от нас продукти отговарят на изискванията за качество

Имаме  възможност да доставим  заявените количества всеки ден     

            Предлаганият от нас срок за доставка на допълнително заявени количества в рамките на деня  на продуктите е ............................................,

            Срок за реагиране в случай на рекламация:.................................................................

            продуктите следва да се доставят с придружаващи ги сертификати и документи, доказващи добиването и производството им по съответните БДС. При доставка на хранителните продукти ще се приемат такива, които имат остатъчен срок на годност по-вече от 70%.

             Валидност на офертата - ……..дни

             

                  Приложение       

           

Дата: …...............2015 г.   

 ...................................................        ..................................................                    ......................................

 (име и Фамилия)                            (длъжност на представляващия Участника)             /подпис и печат/