АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника и правноорганизационна форма:

...............................................................................................................................................................

2. Координати на участника за кореспонденция:

Адрес на участника:

 

Телефонен номер на участника:

 

Факс на участника:

 

Е-майл участника:

 

3. Лице, упълномощено официално да представлява участника за процедурата:

Трите имена на лицето:

 

Данни по документ за самоличност:

 

Длъжност на лицето:

 

2.     Лице за контакти:

Трите имена на лицето:

 

Длъжност на лицето:

 

5.  Обслужваща банка и банкова сметка па участника:

 

Име и адрес на обслужващата банка:

 

IBAN на банковата сметка:

 

ВIС на банковата сметка:

 

Титуляр на банковата сметка:

 

 

Дата: …...............2015 г.   

 ...................................................        ..................................................                    ......................................

 (име и Фамилия)                            (длъжност на представляващия Участника)             /подпис и печат/

 

Забележка:

1. Настоящото приложение се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника/подизпълнител/-ите му (ако е приложимо) пред трети страни за всякакви цели. Когато участникът е „обединение", приложението се попълва и подписва от всеки един член на обединението.