Наименование на Участника:

 

Правно организационна форма на участника

 

Седалище по регистрация:

 

Булстат номер:

 

 

ДО

……………………………………

…………………………………….

 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на  обществена поръчка

 

            С настоящото представям ценово предложение към офертата си за участие в публична покана по Закона за обществените поръчки с предмет„Доставка на хранителни продукти на ОДЗ „Калина Малина” по две обособени позиции:

1.      Обособена позиция№1 – доставка на основни хранителни продукти

2.      Обособена позиция №2 – доставка на плодове и зеленчуци“, както следва:

 

Участваме  за следната обособена позиция ………………………………….

            Представяме Ви нашето ценово предложение, което е подробно изложено в опис по образец за видовете хранителни продукти

            Обща цена по единични бройки - ……………………лв. без ДДС/словом/

            Посочените цени включват всички разходи по доставката на хранителните продукти до сградата на ОДЗ „Калина Малина” – гр. Несебър, ул. Дюни 4  и са определени при пълно съответствие с изискванията на възложителя по процедурата и не подлежат на промяна до пълното изпълнение на поръчката.

             /ако се установят грешки при сумирането по Приложението и съответната посочена обща стойност ще се приеме сумата от приложението с единичните цени/

ПРИЛАГАМ:  /приложението за съответната позиция/

 

Дата........................................

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________ (име и Фамилия)

_____________________ (длъжност на управляващия дружеството на кандидата)