Наименование на Участника:

 

Правно организационна форма на участника

 

Седалище по регистрация:

 

Булстат номер:

 

 

ДО

…………………………………

………………………………….

 

Техническо ПРедложение

за изпълнение на  обществена поръчка

 

                 С настоящото представям техническо предложение към офертата си за участие в публична покана по реда на  Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на хранителни продукти на ОДЗ „Калина Малина” по две обособени позиции:

1.      Обособена позиция№1 – доставка на основни хранителни продукти

2.      Обособена позиция №2 – доставка на плодове и зеленчуци“, както следва:

 

Участваме  за следната обособена позиция ………………………………….

                Предлаганите от нас продукти отговарят на изискванията за качество

Имаме  възможност да доставим  заявените количества всеки ден

                Предлаганият от нас срок за доставка на допълнително заявени количества в рамките на деня  на продуктите е ............................................,

                Срок за реагиране в случай на рекламация:.................................................................

            Доставяните хранителни продукти да са произведени в предприятия, регистрирани по закона за храните; пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, производител, качество, дата на производство, срок на годност и съдържание на %вода в стоката; всички продукти следва да съответстват по съдържание и качество, суровина на производство и др. на съответните изисквания на нормативната уредба на РБългария, както и на Регламенти и Директиви на ЕО; продуктите следва да се доставят с придружаващи ги сертификати и документи, доказващи добиването и производството им по съответните БДС. При доставка на хранителните продукти ще се приемат такива, които имат остатъчен срок на годност по-вече от 70%.

                              

                  Приложения:

                  1. ……………………………………….

           

           

Дата: …...............2015 г.   

 ...................................................        ..................................................                    ......................................

 (име и Фамилия)                            (длъжност на представляващия Участника)             /подпис и печат/