проект на договор

                                              

 

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

 

            Днес .........................г. в гр. Несебър, между:

            1 ОДЗ „Калина Малина”, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. "Дюни” №4, БУЛСТАТ:………….…, представлявана от Директора – Людмила Василева, наричан по долу - ВЪЗЛОЖИТЕЛ

            и

            2. ……………, ЕИК: …………………., със седалище и адрес на управление:................................................................, представлявано от ………………..- управител, наричан по долу – ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия договор за следното:                     

            I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

            Чл. 1. (1). Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да достави хранителни продукти – ………………, по предложените единични цени в български лева, съгласно Приложенията по образец към ценовата оферта, неразделна част от настоящия договор, за нуждите на ОДЗ „Калина Малина” - гр. Несебър

            (2). Количествата на доставените хранителни продукти се определя съгласно заявките от съответните материално отговорни лица.

            (3). Изпълнителят е длъжен да доставя продуктите всеки работен ден след  получаване на заявка, като разходите са за негова сметка.

            (4). Качеството на доставените хранителни продукти следва да отговаря на изискванията на Закона за храните, БДС и ДВСК, задължително да са придружени от сертификат за качество, утвърден стандарт, произход и годност от производителя, като към дата на доставката да имат остатъчен срок на годност не по-малко от 70 %.

            II. СРОК

            чл. 2. (1). Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му

            (2). Срокът на договора е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписването му

            (З). Доставките се изпълняват всеки работен ден след предварителна заявка 

            (4). Допълнително заявените количества в рамките на деня се доставят до …………….

            Ш. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

            Чл. 3. (1). Единичните цени на хранителните продукти са съобразно Приложение …., като съответната цена е в лева, без вкл. ДДС.

            (2).   Възложителят   заплаща   заявените   количества  хранителни   продукти по единични цени съгласно Приложението, след издаване на съответния документ от Изпълнителя и в срок до 30 календарни дни.

            (3). По време на изпълнение на договора предложените в ценовата оферта цени не може да се променят, освен при намаляне на цените в интерес на Възложителя.

            IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

            Чл.  4. (1). Изпълнителя се задължава да доставя в срок и с необходимото качество заявените количества хранителни продукти.

            (2). Изпълнителя се  задължава транспортните и други разходи по доставката на хранителните продукти до мястото на  изпълнението да са за негова сметка.

            Чл. 5. Изпълнителя се задължава да достави хранителните продукти  в  заявеното   количество  и   изискващото  се  качество,   като   при доставката   хранителните   продукти да са придружени с необходимите сертификати.

            Чл. 6. Транспортните средства доставящи хранителните продукти следва да отговарят на всички необходими  изискванията за извършване на доставката

            Чл. 7. Изпълнителят няма право да променя предложените цени по процедурата, отразени в ценовата му оферта и приложенията към нея, неразделна част от настоящия договор.

            Чл.  8. При направена рекламация от Възложителя по чл.10 от договора, изпълнителят е длъжен да подмени стоките с недостатък за своя сметка в срок до ………….

            V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

            Чл. 9. Възложителят е длъжен да приеме доставените хранителни продукти в случай, че те отговарят на заявеното количество и качество.

            Чл.  10. Възложителя може да направи рекламация по доставените стоки в момента на откриване на недостатък, но не повече от 3 дни от датата на доставката.

            Чл.   11.  Възложителят  има право,  когато  Изпълнителят  се  е  отклонил  от изискванията за доставка, да откаже приемането на част или цялото количество обект на заявката и плащането по договора, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения.        

            VI. ОТГОВОРНОСТ

            Чл. 12. При забава на Изпълнителя, същия дължи неустойка в размер на 2 % върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден. Сумата се удържа   от   Възложителя   при   изплащането   й.   В   случай   че   отпадне необходимостта от доставката, Възложителят има право да откаже доставянето на стока, като в този случай не се дължи плащане по доставката.

            Чл. 13. При забава в плащането, Възложителят дължи неустойка в размер на 2 % върху стойността на забавеното плащане по заявената доставка.

            Чл. 14. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

            VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

            Чл. 15. Настоящия договор се прекратява:

1. с изтичане срока на договора.

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

3. по взаимно съгласие на страните при настъпване на обстоятелства водещи до промени по изпълнението на договора

4. при повече от два отказа да се доставят заявените количества всеки работен ден.

5. при системно неспазване  на клаузите на настоящия договора /за системно ще се приеме неспазване повече от три пъти/

6. при извършени 3 /три/  доставки на  продукти неотговарящи на изискуемите стандарти и качество, констатирани писмено при приемане на продуктите от Възложителя.

            Чл. 16. Възложителят може да прекрати договора за обществена поръчка ако:

1. в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

2. при системно нарушение на поетите ангажименти от страна на Изпълнителя, констатирани писмено от Възложителя

 

            Настоящия договор се подписа в два еднакви екземпляра по един за всяка от страните.

            Неразделна част   от  договора  е  ценовото предложение на изпълнителя,   ведно с  приложенията  към нея.

 

Изпълнител:......................................                           Възложител:.............................

                        /..................................../                     /Директор ОДЗ „Калина Малина”/

 

Съгл. с юрист : ..................................

                                     / ....................... /