ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИ ЕНА БЮДЖЕТА НА ОДЗ КАЛИНА МАЛИНА КЪМ 31.12.2015Г.
    ДЕЙНОСТИ
§ Наименование на параграфа Първоначален ДЪРЖАВНА МЕСТНА ДОФИНАНСИРАНЕ
    план 2005 ДЕЙНОСТ ДЕЙНОСТ
0101 Заплати за перс., нает по труд. и служебни правоот.   233 626 лв   26 000 лв
0202 Др. възнаграждения и плащания за перс.       9 360 лв
0205 Др. възнаграждения и плащания за перс.   8 000 лв   700 лв
0208 Обезщетения на персонала   1 988 лв   0 лв
0551 Осиг. вноски от работодател за ДОО   25 537 лв   3 500 лв
0552 Учителски пенсионен фонд   6 000 лв   1 500 лв
0560 Здравноосигурителни вноски от работодател   11 151 лв   1 500 лв
0580 Вноски за допълнително задължит. осигуряване   2 486 лв   2 300 лв
1000 Издръжка   0 лв 192 442 лв  
1011 Храна   0 лв 74 095 лв  
1012 Медикаменти     111 лв  
1013 Постелен инвентар и облекло     13 773 лв  
1014 Уч. и научно изсл. разходи и книги за библиотеки   2 025 лв 586 лв  
1015 Материали     15 310 лв  
1016 Вода, горива и енергия     40 241 лв  
1020 Разходи за външни услуги     21 393 лв  
1030 Текущ ремонт     21 347 лв  
1981 Платени данъци, мита и такси     10 лв  
1051 Командировки в страната     5 576 лв  
1052 Краткоср. командировки в чужбина        
1062 Разходи за застраховки        
1091 СБКО        
1092 Глоби, неуст., нак. лихви и съд. обез.        
1098 Др. неклас. в др. параг. и подпар.        
2100 Разходи за лихви по емисии на дъжавни (общински) ЦК        
4300 Субсидии за нефинансови предприятия        
4600 Разх. за чл. внос и участие в нетърг. организации        
5100 Основен ремонт на ДМА        
5200 Придобиване на ДМА   865 лв 5 173 лв  
5300 Придобиване на НДА        
5500 Капиталови трансфери        
  Резерв        
9999 ВСИЧКО РАЗХОДИ #REF! 291 678 лв 197 615 лв 44 860 лв