БЮДЖЕТ
ОДЗ КАЛИНА МАЛИНА
 за 2016 год.
  Основание Държавна Местна До-финансиране Общо
Параграф наименование на параграф и дейност дейност  
  подпараграф      
Общо групови плащания, в т.ч.     313572 6000 44000 363572
1 §010 Заплати 249600 0 26000 275600
1.1. §101 Заплати по тр.правоотношения 240000   26000 266000
1.2. 109 Заплати по сл.правоотношения 9600     9600
2 §020 Др.възнаграждания и плащания за персонала 10972 6000 10200 27172
2.1. §201 За нещатен персонал по тр.пр.       0
2.2. §202 За персонал на извънтруд.пр.     9500 9500
2.3. §205 Изпл.суми от СБКО за облекло и др. 8000 6000 700 14700
2.4. §208 Обезщетения на персонала 2972     2972
3 §050 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 53000 0 7800 60800
3.1. §0551 Осиг.вноски от работод.за ДОО 30000   3500 33500
  §552 ПФУ 6500   1500 8000
3.2. §0560 Здр.осиг.вноски от работодателя 12000   1500 13500
3.3. §0580 Осиг.вноски от работод.за ДЗПО 4500   1300 5800
Общо издръжка, в т.ч.     5760 167200 0 172960
4 §1011 Храна 5760 72500   78260
5 §1012 Медикаменти   100   100
6 §1013 Постелен инвентар и облекло   6500   6500
7 §1014 Уч.и научно-изследов.разходи и книги   600   600
8 §1015 Материали   13000   13000
9 §1016 Вода, горива и енергия, в т.ч.   45000   45000
10 §1020 Разходи за външни услуги   15000   15000
11 §1030 Текущ ремонт   10000   10000
12 §1051 Командировки в страната   4500   4500
13 §1052 Краткоср.командировки в чужбина       0
14 §1062 Разходи за застраховки       0
15 §1092 Разходи за дог.санк., неуст.,СБКО       0  
16 §1900 Данъци, мита, такси (ДДС) 0 0 0 0
16.1. §1901 Държ.данъци,такси,адм.санкц.       0
16.2. §1981 Общински данъци,нак.лихви       0
17 §5100 Основен ремонт на ДМА       0
18 §5200 Придобиване на ДМА 0 0 0 0
18.1. §5201 Компютри и хардуер       0
18.2. §5202 Сгради       0
18.3. §5203 Др.оборудване,машини и съоръж.       0
18.4. §5204 Транспортни средства       0
18.5. §5205 Стопански инвентар 0 0   0
19 §5300 Придобиване на НМА 0 0 0 0
19.1. §5301 Лицензи на програмни продукти       0
19.2. §5309 Други нематериални ДА       0
20 §5400 Придобиване на земя       0
    ОБЩО РАЗХОДИ: 319332 173200 44000 536532