П Р О Т О К О Л

 

            От дейността на Комисията, назначени със Заповед №139/22.03.2016г. за получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти на ОДЗ „Калина Малина” по две обособени позиции:

1.            Обособена позиция№1 – доставка на основни хранителни продукти

2.            Обособена позиция №2 – доставка на плодове и зеленчуци

            Днес, 24.03.2016г., в гр. Несебър, в 12:00 часа, длъжностните лица:

            1. Сюрея Исуф –  юрисконсулт

2. Даниела Гайдарова – Завеждащ адм. служба

3. Щиляна Обретенова  – домакин

      се събраха в сградата на ОДЗКалина Малина” – гр. Несебър, за да  разгледат и оценят  постъпилите в срок оферти.

       Съгласно изискванията на чл. 101г, ал.2 от ЗОП се представиха попълнени и подписани декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП.

        Комисията откри заседанието, като обяви състава на комисията, определения срок за приключване на нейната работа. Прочете списъка с постъпилите в срок  оферти  по реда на постъпването им:  

          1. Оферта от ET„Светла-91 Стоян Стоянов“ с вх. №058/22.03.2016г., адрес за кореспонденция: гр. Несебър, к-с Младост, бл.29, ет1– офертата съдържа предложение за обособена позиция №2- доставка на плодове и зеленчуци

          2. Оферта от „Ив Трейд“ ООД с вх. №061/23.03.2016г., адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. Мара Гидик №21, ет.2 – офертата съдържа предложение за двете позиции по процедурата: обособена позиция№1 – доставка на основни хранителни продукти;

                     3. Оферта от „Жанет“ ООД с вх. №062/23.03.2016г., адрес за кореспонденция: гр. Несебър, ул. Струма 2– офертата съдържа предложение за обособена позиция №1- доставка на основни хранителни продукти.

          На заседанието на комисията присъстваха следните представители на търговските дружества участници:

  1. Милан Ганчев – представител на фирма „Жанет“ ООД, гр. Несебър
  2. Николинка Даилова - представител на фирма „Жанет“ ООД, гр. Несебър
  3. Виолета Вълкова -  представител на фирма «Ив Трейд» ООД, гр. Бургас;
  4. Стоян Стоянов – представител на фирма ЕТ «Светла – 91-Стоян Стоянов», гр. Несебър

Данните бяха вписани в присъствен лист, който се разписа от членовете на комисията.

Подадените оферти са представени в запечатани, непрозрачни и в ненарушена цялост пликове.

          Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения. Присъстващите  представители на фирмите - участници подписа техническите и ценовите предложения на останалите участници. Комисията оповести ценовите предложения  на всички  участници.

          След извършване на всички  дейстия съобразно законовите изисквания, приключи публичната част на заседанието.

          В периода 24.03.2016г. – 30.03.2016г., Комисията продължи своята работа в закрито заседание по проверка за съответствието на представените документи на всички участници с изискванията, поставени от Възложителя в публичната покана и констатира следното:

       1. ЕТ „Светла-91-Стоян Стоянов”, ЕИК: 102019662; със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ж.к. Младост, бл. 29, ет.1, представлявано от Стоян Стоянов, с подадена оферта вх. №058/22.03.2016г. за участие в процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти на ОДЗ „Калина Малина” по две обособени позиции:

1.            Обособена позиция№1 – доставка на основни хранителни продукти

2.            Обособена позиция №2 – доставка на плодове и зеленчуци

            Участникът е подал оферта за обособена позиция №2 – доставка плодове и зеленчуци

          Офертата на участника съдържа:

1. Ценово предложение за обособена позиция №2 със съотвеното  приложение с посочени единични цени

2. техническо предложение за обособена позиция №2

3.  представяне на участника

4. удостоверение за актуално състояние издадено от Агенцията по вписванията

5. Административни сведения за участника

6. удостоверение за регистрация на обект за търговия  с храни – 1бр.

7. декларация че притежава собствен транспорт за всекидневна доставка и Свидетелство за регистрация

8. декларация за разработена  НАССР система

9. декларация за добър търговски вид на предлаганите продукти

10. декларация за предлаган асортимент от продукти

12. декларация, че всички продукти ще са придружени с документ за съответствие с действащите изисквания за качество и контрол за съответствие на пресните плодове и зеленчуци

13. декларация за доставка със собствен транспорт всеки ден на заявените количества плодове и зеленчуци        

2. „Ив Трейд“ ООД, ЕИК:102182129; със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул., представлявано от Георги Славов, с подадена оферта вх. №1021/23.01.2015 г. за участие в процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти на ОДЗ „Калина Малина” по две обособени позиции:

1.            Обособена позиция№1 – доставка на основни хранителни продукти

2.            Обособена позиция №2 – доставка на плодове и зеленчуци

Участникът е подал оферта за обособена позиция №1 – доставка на основни хранителни продукти

          Офертата на участника съдържа:

1.      списък на документите съдържащи се в офертата

2.      Ценово предложение за обособена позиция №1 със съотвеното  приложение с посочени единични цени

3.      техническо предложение за обособена позиция №1

4.      удостоверение за актуално състояние издадено от Агенцията по вписванията

5.      Административни сведения за участника

6.      Декларация, че разполага с обекти и хладилни съоръжениянеобходими за разделно съхранение на хранителни продукти

7.      удостоверение за регистрация на обект за търговия  с храни – 1бр.

8.      удостоверение за регистрация на обект за производство на храни от животински произход

9.      удостоверение за регистрация на обект за производство на храни

10.  списък на притежаваните транспортни средства със съответните Свидетелства за регистрация

11.  удостоверение за регистрация на транспортно седство – ххладилен автомобил – 6 бр и 2бр. друг вид.

12.  декларация за разработена  НАССР система

13.  сертификат за с-ма за управление на безопасността на храните съгл. изискванията на  EN ISO 22000:2005

14. декларация за добър търговски вид на предлаганите продукти;  за разполагаем асортимент от продукти; че всички продукти ще са придружени с документи удостоверяващи произхода на храните, както и документ за качество и безопасност; че е в състояние да доставя заявените количества до крайния потребител в договорените срокове, съобразени със заявките.

3. „Жанет ООД, ЕИК: 102827804; със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. Струма №2, бл. Делфин №5, ет.1, представлявано от Желязка Неделчева, с подадена оферта вх. №017/18.02.2015 г. за участие в процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти на ОДЗ „Калина Малина” по две обособени позиции:

1.            Обособена позиция№1 – доставка на основни хранителни продукти

2.            Обособена позиция №2 – доставка на плодове и зеленчуци

            Участникът е подал оферта за обособена позиция №1 – доставка на основни хранителни продукти

          Офертата на участника съдържа:

            1. Ценово предложение за обособена позиция №1 със съотвеното  приложение с посочени единични цени

     2. техническо предложение за обособена позиция №1

      3. удостоверение за актуално състояние издадено от Агенцията по вписванията

      4. Административни сведения за участника

6. удостоверение за регистрация на обект за търговия  с храни – 1бр.

7. удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение –транспорни средства -4бр. за общо 5бр. автомобили, от които 3 бр.- хладилен

8. свидетелство за съдимост науправителя на фирмата

9.обобщен одитен доклад с обхват НАССР система

      10. декларация за добър търговски вид на предлаганите продукти

11. декларация за предлаган асортимент от продукти

12. декларация, че всички продукти ще са придружени с документ за произход на храните

13. декларация за доставка на конкретно заявено количество в срок    

            След извършените действия относно подбора на участниците съгласно документите и условията за допустимост, Комисията пристъпи към подробно разглеждане на техническите и ценови предложения на допуснатите участници и оценяване на предложенията на допуснатите участници по избрания критерий „икономически най-изгодна оферта”.

В офертата си, участникът ЕТ „Светла-91-Стоян Стоянов“, е направил следните предложения:

1. Предложената обща цена по единични бройки за изпълнение на поръчката е:

- по обособена позиция 2: общо за зимен и летен сезон -161.50лв./сто естдесет и един лев и 50ст./

2.      Техничеко предложение:

- Срок на валидност на офертата – 30дни /тридесет дни/

- предлагат доставка на заявените количества всеки ден

- срок на доставка на допълнително заявени количества в рамките на деня на продуктите е 30 минути /тридесет минути/

- срок за реагиране в случай на рекламация – 30 минути /тридесет минути/

В офертата си, участникът Ив Трейд“ ООД, е направил следните предложения:

1. Предложената обща цена по единични бройки за изпълнение на поръчката е:

- по обособена позиция 1: 260.16лв./двеста и шестдесет лева и 16ст./

2.      Техничеко предложение:

- Срок на валидност на офертата – не е посочен

- предлагат доставка на заявените количества всеки ден

- срок на доставка на допълнително заявени количества в рамките на деня на продуктите е 1час /един час/

- срок за реагиране в случай на рекламация – 30 минути /тридесет минути/

В офертата си, участникът Жанет“ ООД, е направил следните предложения:

1. Предложената обща цена по единични бройки за изпълнение на поръчката е:

- по обособена позиция 1: 405.93лв./четиристотин и пет лева и 93ст./

2.      Техничеко предложение:

- Срок на валидност на офертата – 120дни /сто и двадесет дни/

- предлагат доставка на заявените количества всеки ден

- срок на доставка на допълнително заявени количества в рамките на деня на продуктите е 30 минуто /тридесет минути/

- срок за реагиране в случай на рекламация – 20 минути /двадесет минути/

      След като се прегледаха офертите  по съответните позиции и като взе предвид факта че се оценява по критерий: „Икономически най-изгодна оферта“, комисията приложи методиката по публичната покана за двамата участници по обособена позиция №1 – доставка на основни хранителни продукти: „Ив Трейд“ ООД и „Жанет“ ООД и единствения участник по обособена позиция №2-доставка на плодове и зеленчуци – ЕТ „Светла-91-Стоян Стоянов“

Комплексна оценка К, с показатели и относителна тежест на всеки показател, изчислени по формулата:

Кком. = Фn +  Тn

Показателите, формиращи комплексната оценка са както следва:

           1. Финансова оценка

        1.1.  Цената, която се взема предвид при изчисление по формулата е съвкупната стойност на всички продукти посочени в приложенията. Ако по някой от артикулите в приложението не е посочена цена, предложението няма да бъде оценено

              1.2. Оценката на предложената цена се изчислява по формулата:

            Фn = Р min/ Рn   х 100 х 0.50, където

      - Фn  е оценката на n –тото предложение;

      - Р min е най-ниското финансово предложение за съответната позиция;

      - Рn е n –тото финансово предложение за изделие от съответната позиция.

             2. Техническа оценка /Тn/

             2.1. Критерии за оценка на техническото предложение за всяка една обособена позиция са:

1. “Срок за доставка на допълнително заявени продукти в рамките на работния ден” /К1/ - с тежест30%;

2. „Срок за реагиране в случай на рекламация” /К2/ - с тежест 20%

 Полученият от кандидата брой точки по показателя “Срок за доставка на допълнително заявените продукти” и се изчислява по формулата:

К1 – оценката на оценявания кандидат по критерия “Срок за доставка на допълнително заявени продукти в рамките на работния ден”;

К1 =   Срок min/Срок  n  х 100, където

Срок min – най-ниско предложения срок за доставка на допълнително заявени продукти в рамките на работния ден;

Срок  n – предложен от оценявания кандидат срок за доставка на допълнително заявени продукти в рамките на работния ден;

Полученият от кандидата брой точки по показателя “срок за реагиране в случай на рекламация” се изчислява по следната формула:

К 2 – оценката на оценявания кандидат по критерия “срок за реагиране в случай на рекламация”

К 2 = срок рекл. мin./ срок рекл. n х 100  , където

срок рекл. мin – най-ниско предложения срок за реагиране в случай на рекламация

срок рекл. n - предложен от оценявания кандидат срок за реагиране в случай на рекламация

                   Тn =0.30хК1 + 0.20хК 2

      3. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

       3.1. Крайното класиране на Кандидатите се извършва за всяка от обособените позиции в низходящ ред в зависимост от общия брой на точките /Кком./, получена за всеки Кандидат.

       3.2. На първо място се класира Кандидатът с най - висока оценка.

       3.3. От Кандидатите в процедурата, получили еднаква оценка, по-напред се класира Кандидатът, който е получил по-голям брой точки по показателя “финансово предложение”.

        3.4. След приключване работата на комисията, нейният председател представя подписания от всички членове окончателен протокол за утвърждаване от  Възложителя.

     

Оценка по обособена позиция №1 – доставка на основни хранителни продукти

           Оценка на „Ив Трейд“ ООД по обособена позиция №1

Фn = Р min/ Рn   х 100 х 0.50 = 260.16/260.16х100х0.50 = 50т.

К1 =   Срок min/Срок  n  х 100 = 30/60х100 = 50т.

           К 2 = срок рекл. мin./ срок рекл. n х 100  = 20/30х100 = 66.67т.

Тn =0.30хК1 + 0.20хК 2 = 0.3х50+0.2х66.67 = 15 + 13.33 = 28.33т.

Кком. = Фn +  Тn = 50+28.33 =78.33т.

Оценка на „Жанет“ ООД по обособена позиция №1

Фn = Р min/ Рn   х 100 х 0.50 = 260.16/405.93х100х0.50 = 32.04т.

К1 =   Срок min/Срок  n  х 100 = 30/30х100 = 100т.

           К 2 = срок рекл. мin./ срок рекл. n х 100  = 20/20х100 = 100т.

Тn =0.30хК1 + 0.20хК 2 = 0.3х100+0.2х100 = 50т.

Кком. = Фn +  Тn = 32.04+50 =82.04т.

     Оценка по обособена позиция №2 – доставка на плодове и зеленчуци

Оценка на ЕТ „Светла-91-Стоян Стоянов“ по обособена позиция №2

Фn = Р min/ Рn   х 100 х 0.50 = 161.50/161.5х100х0.50 = 50т.

К1 =   Срок min/Срок  n  х 100 = 30/30х100 = 100т.

           К 2 = срок рекл. мin./ срок рекл. n х 100  = 30/30х100 = 100т.

Тn =0.30хК1 + 0.20хК 2 = 0.3х100+0.2х100 = 50т.

Кком. = Фn +  Тn = 50+50 =100т.

След направеното оценяване комисията предлагат следното класиране на участниците:

 

Обособена позиция 1

-         На І-во място по обособена позиция 1   „Жанет“ ООД

-         На І І -ро място по обособена позиция 1  – „Ив Трейд“ ООД

Обособена позиция 2

-         На І-во място по обособена позиция 2  ЕТ „Светла-91-Стоян Стоянов“

 

      Настоящият протокол е съставен на основание чл.101г, ал.4 от ЗОП на 30.03.2016г. и се представя на Възложителя за утвърждаване на 30.03.2016г.

 

Членове на Комисията: 

 

 

1. ................п..................

  /С. Исуф /

 

 

2. ..................п...............   

   /Д. Гайдарова /  

 

 

3. ..........п.......................   

  /Щ. Обретенова/                                                                                                                                    

                                                         

 

               

                                Утвърдил:...............п...................

                                                                                                                 /Л.Василева – директор

ОДЗ „Калина Малина”/

 

 

гр. Несебър

30.03.2016г.