ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН

Людмила Василева

директор

0879 532 707

Щиляна Обретенова

домакин-касиер

0879 532 708

Даниела Гайдарова

зав. адм. служба

0879 532 709

Дияна Димова

учител

0879 532 710

Дора Терзиева

старши учител

0879 532 711

Минка Кирякова

старши учител

0879 532 712

Веселина Богоева

старши учител

0879 532 713

Христина Лефтерова

учител

0879 532 714

Анка Велкова

старши учител

0879 532 715

Мария Топалова

старши учител

0879 532 716

Снежина Станковска

главен учител

0879 532 717

Стефка Стефанова

старши учител

0879 532 718

Кремена Димитрова

старши учител

0879 532 719

Стоянна Вълчева

младши учител

по музика

0879 532 720

Добринка Кузлова

мед.сестра

0879 532 721

Величка Гайдарова

мед.сестра

0879 532 722

Елена Дойчева

ст.мед.сестра

0879 532 723

Мария Фешева

ст.мед.сестра

0879 532 724