БЮДЖЕТ
ОДЗ КАЛИНА МАЛИНА
 за 2015 год.
  Основание Държавна Местна До-финансиране Общо
Параграф наименование на параграф и дейност дейност  
  подпараграф      
Общо групови плащания, в т.ч.     288865 0 45000 333865
1 §010 Заплати 231877 0 26000 257877
1.1. §101 Заплати по тр.правоотношения 231877   26000 257877
1.2. §102 Заплати по сл.правоотношения       0
2 §020 Др.възнаграждания и плащания за персонала 9988 0 10200 20188
2.1. §201 За нещатен персонал по тр.пр.       0
2.2. §202 За персонал на извънтруд.пр.     9500 9500
2.3. §205 Изпл.суми от СБКО за облекло и др. 8000   700 8700
2.4. §208 Обезщетения на персонала 1988     1988
3 §050 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 47000 0 8800 55800
3.1. §0551 Осиг.вноски от работод.за ДОО 25000   3500 28500
  §552 ПФУ 6000   1500 7500
3.2. §0560 Здр.осиг.вноски от работодателя 11500   1500 13000
3.3. §0580 Осиг.вноски от работод.за ДЗПО 4500   2300 6800
Общо издръжка, в т.ч.     5760 175600 0 181360
4 §1011 Храна 5760 55000   60760
5 §1012 Медикаменти   100   100
6 §1013 Постелен инвентар и облекло   14000   14000
7 §1014 Уч.и научно-изследов.разходи и книги   1500   1500
8 §1015 Материали   15000   15000
9 §1016 Вода, горива и енергия, в т.ч.   42000   42000
10 §1020 Разходи за външни услуги   17000   17000
11 §1030 Текущ ремонт   20000   20000
12 §1051 Командировки в страната   6000   6000
13 §1052 Краткоср.командировки в чужбина       0
14 §1062 Разходи за застраховки       0
15 §1092 Разходи за дог.санк., неуст.,СБКО       0  
16 §1900 Данъци, мита, такси (ДДС) 0 0 0 0
16.1. §1901 Държ.данъци,такси,адм.санкц.       0
16.2. §1981 Общински данъци,нак.лихви       0
17 §5100 Основен ремонт на ДМА       0
18 §5200 Придобиване на ДМА 0 5000 0 5000
18.1. §5201 Компютри и хардуер       0
18.2. §5202 Сгради       0
18.3. §5203 Др.оборудване,машини и съоръж.       0
18.4. §5204 Транспортни средства       0
18.5. §5205 Стопански инвентар 0 5000   5000
19 §5300 Придобиване на НМА 0 0 0 0
19.1. §5301 Лицензи на програмни продукти       0
19.2. §5309 Други нематериални ДА       0
20 §5400 Придобиване на земя       0
    ОБЩО РАЗХОДИ: 294625 175600 45000 515225