ИМЕ ДЛЪЖНОСТ СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН
Людмила Василева
директор
0879 532 707
Щиляна Обретенова
домакин-касиер
0879 532 708
Даниела Гайдарова
зав. адм. служба
0879 532 709
Дияна Димова
старши учител
0879 532 710
Ина Гичева
учител
0879 532 712
Веселина Богоева
старши учител
0879 532 713
Христина Лефтерова
учител
0879 532 714
Петкана Иванова
учител
0879 532 715
Мария Коларова
учител
0879 532 716
Снежина Станковска
главен учител
0879 532 717
Стефка Стефанова
старши учител
0879 532 718
Милена Фендулова
учител
0879 532 719
Димка Велкова
учител
0879 532 711
Стоянна Вълчева
учител по музика
0879 532 720
Велина Патева
мед.сестра
0879 641 291
Величка Гайдарова
мед.сестра
0879 532 722
Елена Дойчева
ст.мед.сестра
0879 532 723
Райна Фешева
ст.мед.сестра
0879 532 724
Николай Ангелов
огняр
0879 532 721